S
Svensk-rysk
begrepps- och synonymordbok, allt i en lättanvänd  praktiskt orienterad helhet.
     Den nya upplagan skiljer sig inte bara genom sitt större omfång utan även profilmässigt. Den har blivit bredare i sitt urval och fått en mer ut­präglad karaktär av språkguide till svenska sam­hället för över­sättare och studerande.
     Bokens ca 6 000 uppslagsartiklar innehåller begreppsförklaringar samt ett rikt urval av precis­erade översättningsförslag avsedda att fungera smidigt i olika kontext vid praktisk textproduktion. Här finns också åtskilliga synonymer försedda med betydelse
2:a uppl. 6 000 uppslagsartiklar
Denna bok är en fullkomlig guldgruva för översättare, statligt eller kommunalt verksamma jurister, företagare
och studerande. Synnerligen användbar.  -  Bibliotekstjänst om första utgåvan
Har använt uppslagsordboken för att förbereda mig inför skriftligt prov för auktorisation som tolk ... Tack för boken som jag har saknat så många gånger!  - Ur ett läsarbrev
Genomgående uppdaterad och utvidgad ord- och
uppslagsbok.
Facktermer och språkspecifika ord och uttryck förklaras.
Översättningsvarianter förses med betydelseskiljande anvisningar.
· 070-24 25 987, 08-581 712 69
förklarande samhällsordbok
Eugene Rivelis
Svensk-rysk samhällsordbok
JURIDIK, FÖRVALTNING, EKONOMI, CIVILSAMHÄLLE, MEDIA
Häftad, 352 sid. Interword, 2017.
ISBN 978-91-639-4292-1, e-bok 978-91-639-4293-8
Finns både som pappersbok och e-bok med möjlighet att provläsa innan du handlar.
amhällsordboken är en uppdaterad och kraftigt utvidgad utgåva av författarens Svensk-ryska uppslagsordbok  i juridik, förvaltning och ekonomi (1998). Den förenar egenskaperna hos en två-språkig fackordbok,  ett referensverk och en
betydelseskiljande anvisningar, oftast i form av vid­hängande svenska ”etiketter”. Artiklarna inne­håller även användbara fraser och exempel samt ämnesrelaterade korsreferenser och konkordanser. Boken täcker sammanlagt ett ordförråd som är mycket större än antalet artiklar.
     Dels omfattas facktermer och begrepp som hör till svensk civil och offentlig rätt, domstols- och polisväsende, EU-samarbetet, offentlig ekonomi och förvaltning, m.m. Dels, och detta tillför ordboken en dimension utöver den rent fackspråkliga, ingår även ord och uttryck ur kanslisvenska, journalistiskt språkbruk och offentligt samtal. I det sistnämnda fallet rör det sig ofta om allmän­språkliga ord vars innebörd ter sig ganska självklar men som saknar goda översättnings­motsvarig­heter. Dessutom ingår namn på myndigheter och institutioner samt viktiga förkortningar.
     Samhällsordboken vänder sig i första hand till översättare men, tack vare sin förklarande karaktär, den inbyggda tesaurusen och den sammanhängande presentation av betydelser, är den även avsedd för studerande. Den kan med fördel användas också av andra läsarkategorier, såväl rysk- som svensk­talande.

Om författaren. Eugene Rivelis är facköversättare och av Kammarkollegiet auktoriserad translator
   med både datateknisk och språkvetenskaplig bakgrund. Han är även en välkänd lexikograf vars
    tidigare ordböcker i samhälleliga ämnen har blivit ett oumbärligt redskap för alla dem som
    yrkesmässigt eller som studerande sysslar med översättning till och från ryska. Eugene är 
   filosofie doktor i slaviska språk och mottagare av Kungliga Vitterhetsakademiens pris
för förtjänt vetenskapligt arbete i ämnet tvåspråkig lexikografi.
Innehåller fraser, exempel, kanslisvenska, journalistisk språkbruk.
Inbyggd dubberiktad tesaurus - en begrepps- och synonymordbok för båda språkriktningar.
Как перевести на русский bidragsförskott ? - Что значит efterarv? - Какие комиссии есть в риксдаге Швеции ? - Тот, кто skäligen misstänkt, находится в худшем положении, чем misstänkt på sannolika skäl, или наоборот? - Что такое Kammarkollegiet и чем занимаетcя? - Государственная администрация lyder under regeringen, но sorterar under departementen. Как это понимать? - Какие tullförfaranden применяются шведской таможенной службой и как они называются по-русски? - Laglighetsprövning - это то же, что kommunalbesvär, или нет?
Ответы на эти и другие подобные вопросы в традиционном словаре, даже очень толстом, искать не стоит. Их там заведомо нет. Но речь идет не только и даже не  столько об отсутствии в нем тех или иных терминов: это тривиальный случай.  В конце-концов, это общеязыковой сло­варь, и он не обязан учитывать специальную терминологию, которая вошла в Samhällsordboken.
     Нет, зачастую в нем не оказывается и слов, вполне обычных в общественном дискурсе, таких, как sovmorgon из школьного обихода, utanförskap из языка политкорректности, blåljuspersonal, нередко встречающееся в сообщениях о нападениях на работников выездных служб, или blottlägga, регулярно употребляемое в языке СМИ. Если исключить очевидые упущения, от которых не застрахован ни один словарь (последний пример относится к их числу), то причин отсутствия таких слов, по-видимому, две. Во-первых, компьютерная статистика встречаемости механически приписывает им слишком низкий ранг, нисколько не считаясь с их фактической знáчимостью в дискурсе. Во-вторых, многие слова не включены по причине их кажущейся «прозрачности». Например, bilåkande, nollsummespel, följare, brukare, utbrändhet, högriskindivid, dagverksamhet, datamiss и мн. др. Между тем, их перевод далеко не всегда очевиден и вполне может оказаться ошибочным. Bilåkande это не езда на автомобиле, а индивидуальное авто­пользование, а brukare - не пользователь, а клиент социальных служб.
     Но куда хуже другое. В словаре сплошь и рядом не оказывается «именно того, что нужно» в том смысле, что ни один из приводимых в нем «эквивалентов» не вписывается в текст перевода: по своей стилис­тике, по своей «неудобной» сочетаемости или просто-напросто в силу своей явной смысловой неточ­ности для данного контекста. Иначе говоря, словарь не предлагает ничего, что можно было бы безболезненно подставить в текст перевода. К числу лексических единиц, разработка которых лишена истинной переводческой перспективы, относится великое мно­жество самых обычных слов, таких, как anlägga, anknytning, ansats, backgrund, bakslag, bud­skap stickspår, utspel
- список можно продолжать до бесконечности. Сюда же следует от­нести регулярное неразличе­ние синонимов. Скажем, frånvaro и bortovaro оба значат ’отсутствие’, хотя по своей «идее» они существенно отличаются. Главная причина всего этого в том, что словарь ориентиро­ван на инвентаризацию значений, а не на «схватывание» идеи слова, которая все эти значения санкционирует и связывает воедино.

Samhällsordboken стремится преодолеть эти «недостатки» традиционного сло­варя, и многое из того, чего в нем нет, в предлагаемом словаре найдется. Он ори­ентирован не только на пассивное, так сказать, «обзорное» понимание швед­ского текста, но, главным образом, на задачи перевода, задачи порождения точ­ного по смыслу и стилю текста на русском языке. Других  таких шведско-русских слова­рей нет, да и англо-русских найдется очень и очень немного.
     В нем есть практически пригодные и точные переводные эквиваленты и бога­тый набор переводческих решений, четкая дифференциация синонимов, раз­вет­в­ленная сеть перекрестных ссылок для связного представления тем словаря, пояс­нения реалий и шведской специфики многих понятий и конкордансы, вводящие особо продуктивные слова в контекст производных слов и выражений. Многочис­ленные шведские этикетки-пояснители при русских эквивалентах образуют в ряде статей своего рода минитезаурус понятийно связанной шведской лексики - дву­язычный словарь различаемых по смыслу синонимов. Это расширяет лекси­ческий кругозор русского переводчика и, вместе с тем, придает словарю учебную функ­цию. Шведскому пользователю облегчается выбор подходящего русского экви­валента из множества «сходных».